پیشگیری

25شهریور
اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در هرمزگان

اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در هرمزگان

در اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم، غربالگری کودکان سه تا ۶ ساله هرمزگان در ۷۶ پایگاه ثابت و سیار آغاز شد.