بیکاری

09آبان
نرخ بیکاری شهرستان میناب از میانگین هرمزگان بیشتر است

نرخ بیکاری شهرستان میناب از میانگین هرمزگان بیشتر است

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس با اشاره به بالاتر بودن نرخ بیکاری میناب نسبت به استان هرمزگان، گفت: نرخ بیکاری هرمزگان ۱۰.۷ درصد است درحالیکه نرخ بیکاری میناب ۱۲.۱ درصد است.