بخشش اعدامی

21مرداد
بخشش اعدامی در بشاگرد
در اجرای پویش بخشایش حسینی:

بخشش اعدامی در بشاگرد

با اجرای پویش بخشایش حسینی، زندانی محکوم به قصاص در بشاگرد از چوبه دار رهایی یافت.