اهدا عضو

19شهریور
اعضای بدن پسر یک ساله مینابی اهدا شد
مسئول مددکاری اهدای عضو خبر داد:

اعضای بدن پسر یک ساله مینابی اهدا شد

امروز ظهر کبد و دو کلیه کودک یک ساله و ۷ ماه به نام حمید زمانی جهت پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان پیوند شیراز ارسال شد .