اداره تعاون،

15مرداد
اجرای طرح پرداخت یارانه دستمزد برای کارفرمایان در میناب
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میناب خبر داد :

اجرای طرح پرداخت یارانه دستمزد برای کارفرمایان در میناب

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میناب گفت: طرح پرداخت یارانه دستمزد با هدف کاهش هزینه های بکارگماری نیروی کار جدید برای کارفرمایان اجرا می شود.